Logo opleidingen met perspectief
 

Besturingsfilosofie

Onze identiteit is de basis voor de besturingsfilosofie.  Op deze manier zijn identiteit en handelen met elkaar verbonden. De volgende zes uitgangspunten en principes vormen samen onze besturingsfilosofie:

 1. Centraal staat de professional, in zijn betekenis voor leerlingen
  Waar we in ons identiteitsbewijs nadrukkelijk de leerling centraal stellen, geldt in het verlengde daarvan dat in onze besturingsfilosofie nadrukkelijk de professional centraal staat. De professionele medewerker in zijn rol om de leerling te laten ontdekken wat hij wil en kan betekenen voor anderen, voor de samenleving. Dat geldt in de eerste plaats voor al onze medewerkers die, vaak als docent, rechtstreeks met onze leerlingen werken. Maar het geldt evenzeer voor alle andere medewerkers, omdat zij allen op de één of andere manier onze leraren en daarmee indirect ook onze leerlingen ondersteunen. Vereenvoudigd gezegd willen we dat onze medewerkers zich bij al hun handelen steeds afvragen ‘wat heeft de leerling hieraan?’ en ‘wat heeft de medewerker die rechtstreeks met de leerling werkt hieraan?’. Op die manier zijn wij allen, als medewerkers van Onderwijsgroep Noord,  ons constant bewust van onze betekenis voor onze leerlingen.
   
 2. Verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie
  Omdat wij de professional, onze medewerker, centraal stellen, willen we hem ook de professionele ruimte geven om bewust, bekwaam en betekenisvol te kunnen handelen. Wij spreken daarmee vertrouwen uit in onze medewerkers. En willen hen aanspreken op hun kracht, op hun talenten, op hun passie. We willen hen betrekken bij beleid en/of ontwikkelingen die uiteindelijk hun werk raken. Ook willen we hen zeggenschap geven over hun eigen werkgebied; ruimte geven binnen globale kaders. Wij geloven erin dat onze medewerkers zich op die manier sterker bij hun werk en bij onze organisatie betrokken zullen voelen en trots zullen zijn op hun school.
   
 3. Samen werken = samen sterker
  Wij geloven in de kracht van het collectief, waarin de (verschillende) talenten van de individuele medewerkers complementair kunnen zijn en het geheel meer is dan de som der delen. Wij gaan er vanuit dat iedere medewerker zich, vanuit betrokkenheid bij de organisatie en de gezamenlijke doelstellingen, wil verbinden met collega’s om samen te werken aan de voorgenomen doelen. Samen wil werken aan het realiseren van onze missie en merkbelofte. Samen onze leerlingen centraal wil stellen.
   
 4. Inspirerend en coachend leiderschap
  De kernwaarde ‘bewust persoonlijk’ geldt ook voor de relatie tussen onze leidinggevenden en hun medewerkers (en in het algemeen tussen al onze medewerkers onderling). Juist van onze leidinggevenden verwachten wij dat zij weten wat hun medewerkers beweegt, dat zij hun passies en talenten kennen en erkennen, gericht zijn op het belang van die medewerkers (in relatie tot het organisatiebelang) en weten wat zij voor hen kunnen betekenen. Dit alles vraagt binnen Onderwijsgroep Noord zowel sterk management als krachtig leiderschap. We maken bewust een onderscheid tussen beide. Onder management verstaan we het beheersmatige deel van het leidinggeven; het richting-geven en sturen op resultaten. Leiderschap is voor ons verbonden met onze identiteit: het creëren van bewuste, bekwame en betekenisvolle professionals.
   
 5. Professionaliseren is een verantwoordelijkheid van iedere medewerker
  Het is onze overtuiging en ons uitgangspunt dat mensen een blijvende intrinsieke wens in zich dragen om zich te ontwikkelen en te groeien. Onderwijsgroep Noord biedt haar medewerkers daarvoor ruimte en kansen en geeft daarbij tegelijkertijd een heldere ontwikkelrichting aan. Wij zetten in op de professionalisering van alle medewerkers om bij hen en via hen bij onze leerlingen ‘er uit te halen wat er in zit’. Onderwijsgroep Noord wil in alle opzichten een lerende organisatie zijn. Wij geloven erin dat onze medewerkers bereid en in staat zijn te reflecteren op hun eigen werk en transparant zijn in hun werk. Daarbij willen we alle mogelijkheden benutten om van elkaar te leren, om alle aanwezige kennis en kunde binnen onze organisatie te delen.
   
 6. Een heldere verantwoordelijkheidsverdeling
  Centraal wordt het ‘wat’ vastgesteld, decentraal bepalen medewerkers het ‘hoe’.
  Bij Onderwijsgroep Noord zijn al onze medewerkers, ieder op zijn eigen niveau, medeverantwoordelijk voor de realisatie van die maatschappelijke opdracht en het afleggen van die horizontale verantwoording. Dat geldt bijvoorbeeld voor de leraar in zijn contacten met ouders, voor de zorgfunctionaris in zijn interactie met het Centrum voor Jeugd en Gezin, voor de directeur in zijn relatie met de gemeente en voor het College van Bestuur in een bestuurlijk overleg met een instelling voor hbo. Dat betekent dat de verdeling van verantwoordelijkheden binnen onze organisatie aan moeten sluiten bij het niveau waarop deze externe contacten plaatsvinden; de ene keer meer centraal, de andere keer meer decentraal. Besluitvorming vindt dan vervolgens plaats daar waar de verantwoordelijkheden en bevoegdheden liggen. Ons houvast daarbij is het consequent doordenken van de vraag ‘wat heeft de leerling hieraan?’, oftewel: ‘welke keuze draagt het meest bij aan het realiseren van onze missie en merkbelofte?’.